MY MENU

การให้บริการ และธุรกิจประเภทอื่น ๆ

การให้บริการ และธุรกิจประเภทอื่น ๆ
● บริการจัดการการควบคุมสต็อก
● บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก
● บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
● บริการประกอบสินค้า
● บริการบรรจุสินค้าใหม่
● บริการ Fulfillment Service
● บริการจัดการคลังสินค้า
● บริการที่ปรึกษาด้านคลังสินค้า